تفاوت آب معدنی و آب آشامیدنی

آب‌ ها به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول آب‌های معدنی و دسته دوم آب های آشامیدنی؛ آب‌های معدنی بایستی در طی چهار فصل سال که از چشمه ها ومنابع برداشت می‌شوند از نظر شرایط مواد معدنی موجود در آن ها، کیفیت و دیگر عوامل یکسان باشند و این آب‌ها در چهار فصل به صورت مرتب بررسی می‌ گردند که نباید شرایط آن تغییری داشته باشد اما دسته دوم آب آشامیدنی آبی است که می‌تواند تغییر فصلی داشته باشد و همچنین تغییراتی را در آب‌های آشامیدنی ایجاد می‌کنند که می‌توانند مقداری املاح به آن اضافه یا کم نمایند بنابراین آب آشامیدنی و آب معدنی تفاوت‌هایی دارند.