آب معدنی

آب معدنی آبی است که درمقابل آب های آشامیدنی دیگر به میزان مواد معدنی، املاح معدنی و میزان حرارت تفاوت دارد.آب‌ معدنی، از چشمه‌های موجود در طبیعت یا چشمه‌های آب مصنوعی ایجاد شده توسط انسان ها ، جریان دارند و آن‌ها را در سر چشمه ها در ظرف مخصوصی پر می نمایند و به دست مشتریان می رسانند. آب چشمه‌ها بطور کلی دارای نمک‌ می باشد که در هنگام عبور آب از سطح زمین در آن حل میگردد. میزان این نمک‌ها در آب‌ معدنی بمراتب زیادتر و لااقل به میزان یک در هزار می‌رسد.

آب معدنی تشکیل شده است از ترکیبانی مانند نمک‌های ید و ترکیبات آرسنیک و ترکیبات گوگرددار و مواد رادیواکتیو و نظیر آن‌ها وجود دارد که در آب آشامیدنی معمولی موجود نمی باشد. به لحاظ اینکه ترکیبات لایه های زمین در نقاط مختلف دنیا و یا مناطق مختلف، متفاوت می‌باشد، ترکیبات آب‌های معدنی هم با یک دیگر فرق می‌کند.