دسته بندی آب های معدنی

آب‌ های معدنی را ازلحاظ اینکه چه ترکیباتی بیشتر در آن وجود دارد دسته بندی می شوند :
.آب معدنی سولفات سدیم‌: آب این چشمه‌ها دارای سولفات سدیم می باشد و همچنین داری کلرو سدیم بی‌کربنات سدیم می‌باشند.
چشمه‌های آب معدنی آرسنیک‌دار: این دسته از آب های معدنی دارای مقدار جزئی آرسنیک هستند که بعلت کمی مقدار اثر کشندگی ندارد
.آب چشمه‌های تلخ: مهمترین ماده ای که در آب این چشمه‌ها موجود است و موجب تلخ شدن مزه آنها می‌گردد، سولفات منیزیم است
آب معدنی اسیدی: در این آب‌ها باید حداقل در یک لیتر، یک گرم انیدرید کربنیک آزاد محلول وجود داشته باشد
آب معدنی چشمه‌های کلرور سدیم: در آب این چشمه‌ها بیش از یک گرم املاح در هر لیتر موجود می باشد و بیشتر این املاح نیز کلرور سدیم است.
آب معدنی آهک‌دار: این دسته از آب های معدنی دارای نمک‌هایی هستند که قسمت اعظم آنها کربنات اسید کلسیم و کربنات اسید منیزیم و گچ و انیدرید کربنیک می‌باشد.
آب معدنی آهن‌دار: آب‌هایی هستند که در هر لیتر آب آنها بیش از ده میلی گرم آهن به حالت محلول وجود دارد، به دلیل اینکه آب‌های آهنی زودتر تجزیه شده و آهن موجود در آنها ته‌نشین می‌شود، معمولاً در همان محل سرچشمه آن را می‌آشامند.
آب معدنی گوگردی: این دسته از آب های معدنی دارای هیدروژن سولفوره آزاد و یا هیدروسولفور و یا هر دوی این‌ها می‌باشند .